Koppla av en stund...

Stadgar

Stadgar för Föreningen Stegeborgsgården

§ 1 Mål och uppgift

 • 1.1 Föreningens ändamål är att äga, driva, förvalta och utveckla Stegeborgsgården, så att den blir en mötesplats mellan människor och Jesus Kristus och människor emellan.
 • 1.2 Föreningen vill förverkliga sina mål genom
  – att se varje människa älskad av Jesus
  – att se alla människors lika värde
  – att respektera olika människors livsvillkor och livserfarenhet
  – att erbjuda en naturlig miljö där samtal om kristen tro kan föras
  – att erbjuda ett alkohol- och drogfritt alternativ
  – att arbeta partipolitiskt obundet.

§ 2 Tillhörighet
Föreningen är medlem i EFS /Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen/ genom dess
distriktsorganisation eller motsvarande organisation med öppenhet för ekumenisk
samverkan.

§ 3 Medlemskap

 • 3.1 Föreningen består av enskilda medlemmar och medlemsföreningar vilka sympatiserar
  med Föreningen Stegeborgsgårdens mål och uppgifter enligt § 1.
 • 3.2 Som medlem kan antas förening/församling och enskild person som omfattar och vill
  verka för föreningens mål. (Person som är medlem i någon medlemsförening kan
  samtidigt vara direkt medlem i Föreningen Stegeborgsgården.)
 • 3.3 Varje medlem/medlemsförening betalar en årlig avgift, vars storlek bestäms av
  årsmötet.
 • 3.4 Ansökan om medlemskap i föreningen lämnas till styrelsen.
 • 3.5 Över föreningens medlemmar förs noggrann förteckning.
 • 3.6 Varje enskild medlem har en röst vid föreningens årsmöte/föreningsmöte.
 • 3.7 Vid föreningens årsmöte/föreningsmöte har varje medlemsförening, upp till 20
  medlemmar två röster, medlemsförening med 21 – 100 medlemmar har tre röster,
  medlemsförening med fler än 100 medlemmar har fyra röster.
 • 3.8 Varje medlem/medlemsförening har yttrande- och förslagsrätt vid föreningens
  årsmöte/föreningsmöte.
 • 3.9 Medlem/medlemsförening som motarbetar föreningens målsättning kan uteslutas ur föreningen.
 • 3.10 Medlem/medlemsförening, som trots påminnelser, låtit två år gå utan att betala
  årsavgift, skall tillfrågas om fortsatt medlemskap.

§ 4 Årsmöte

 • 4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och genomförs under andra kvartalet.
  Meddelande om tid och plats för årsmötet görs av styrelsen senast sex veckor före utsatt datum.
 • 4.2 Den överordnade EFS organisation som föreningen tillhör äger rätt att adjungera
  ledamot till styrelsen.
 • 4.3 En valberedning tillsätts årligen. Den har till uppgift att föreslå ledamöter i styrelsen, revisorer, varav en skall vara utbildad ekonom samt ny valberedning. I övrigt skall valberedningen arbeta enligt styrelsens beslut. Valberedningen består av minst två ledamöter. Årsmötet väljer valberedning, jämte ersättare, för nästa årsmöte. Föreningens medlemmar skall informeras om valberedningens förslag före årsmötet.
 • 4.4 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  – 1 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet,
  – 2 Val av två justeringsmän,
  – 3 Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret,
  – 4 Revisorernas berättelse,
  – 5 Fastställande av balans- och resultaträkning,
  – 6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
  – 7 Revidering av budget för innevarande räkenskapsår, samt beslut om budget för
  kommande räkenskapsår,
  – 8 Val av ledamöter i styrelsen,
  – 9 Val av två revisorer jämte ersättare,
  – 10 Val av valberedning,
  – 11 Stadgeenligt väckta motioner,
  – 12 Förslag väckta av föreningens styrelse.
 • 4.5 Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring, fattas med enkel majoritet.
 • 4.6 Val av styrelseledamot sker med öppen röstning om inget annat begärs. Mandattiden för styrelseledamot är tre år. Fyllnadsval kan ske för kortare tid. Vid lika röstetal sker lottning.
 • 4.7 Motion skall inges till styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer enskild medlem och medlemsförening.
 • 4.8 Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till föreningsmöte. Föreningsmötet kan vara föreningens beslutande eller rådgivande organ. Styrelsen avgör vilken ställning föreningsmötet skall ha i varje särskilt fall, vilket skall framgå av kallelsen. Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte.

§ 5 Styrelse

 • 5.1 Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter, vilka väljs bland föreningens
  direkta medlemmar.
  Styrelsen har till uppgift:
  – att planera och leda föreningens verksamhet
  – att handha den ekonomiska förvaltningen av föreningens fastigheter och övrig egendom
  – att förbereda förenings- och årsmötesärenden
  – att verkställa förenings- och årsmötesbeslut
  – att aktivt verka för att förverkliga förenings mål
 • 5.2 Vid årsmötet avgår ur styrelsen de ledamöter, vars mandattid utgår. Avgående ledamot kan omväljas.
 • 5.3 Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande vid första sammanträdet efter årsmötet. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och kassör.
 • 5.4 Till Styrelsens sammanträde adjungeras anställd personal med ledande befattning.
 • 5.5 Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och dessutom när någon ledamot eller något utskott begärt det. Den är beslutsmässig då minst fyra av styrelsens ledamöter är närvarande.
 • 5.6 Styrelsen tillsätter efter behov utskott med uppgift att förbereda ärenden, i vilka
  styrelsen skall fatta beslut. Utskotten har att verkställa dessa beslut.
 • 5.7 Styrelsen äger att delegera sin beslutanderätt i ärenden som inte är av principiell eller prejudicerande art eller i övrigt kräver yttrande av styrelsen.
 • 5.8 Det åligger styrelse och utskott att föra protokoll över sina sammanträden.
 • 5.9 I såväl styrelse som utskott fattas beslut med enkel majoritet.

§ 6 Ekonomi

 • 6.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av firmatecknare, utsedda av styrelsen.
 • 6.2 Ingen medlem har rätt att göra anspråk på andel av föreningens egendom.

§ 7 Stadgeändring

 • 7.1 För ändring av dessa stadgar krävs likalydande beslut med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Förslag om sådan ändring skall meddelas styrelsen senast en månad före årsmötet.
 • 7.2 Vid kallelse till föreningens årsmöte skall föreslagen ändring meddelas.

§ 8 Upplösning

 • 8.1 Upplösning av föreningen kan endast ske efter likalydande beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid beslutet måste bifallas av minst 2/3 av de röstberättigade som deltar vid årsmötet.
 • 8.2 I händelse av upplösning, eller om verksamheten bedrivs i uppenbar strid mot grunderna i § 1 av dessa stadgar, skall styrelsen förbereda försäljning av egendomen. När försäljningen är godkänd och genomförd samt tillgångar och skulder reglerats skall föreningens återstående tillgångar delas mellan den överordnade EFS-organisationen som föreningen tillhör och medlemsföreningar i relation till var och ens investering i Föreningen Stegeborgsgården. Styrelsen ansvarar för att dessa investeringar noggrant dokumenteras.

Föreningen Stegeborgsgården 2003-11-21


Revidering fastställd 2009-05-01. Avser lydelsen i § 5.1
Revidering 2011-05-01. Avser lydelsen i §§ 1.2, 3.1, 3.2, 3.7 och 8.2. Fastställd 2011-10-30.
Reviserad 2012-05-01 Avser lydelsen i § 4.6. Fastställd 2012-11-10.
Reviserad 2016-04-23 Avser lydelsen i § 4.6. Fastställd 2016-11-12.
Reviserad 2018-05-05 Avser strykning § 7.3. Fastställd 2018-11-10.

X